Pravila privatnosti

OPĆE ODREDBE i DEFINICIJE

Dlab, obrt za održavanje vozila, vl. Laura Pavlović, Gornji Jugi 44 B, Viškovo, OIB: 16464426982 (dalje u tekstu: Dlab) se zalaže za zaštitu osobnih podataka klijenata, u skladu s najboljom poslovnom praksom i važećim hrvatskim i europskim propisima, uključujući Uredbu (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Ova se politika odnosi na sve osobne podatke koje prikuplja i pohranjuje Dlab i ovlašteni partneri Dlab-a.

Klijentom se smatra osoba koja je zatražila uslugu ili ponudu usluge Dlab.

„Osobni podaci” su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

„Obrada” znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

„Privola” ispitanika znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose.

NAČELA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Podaci se obrađuju u skladu s važećim zakonima koji se odnose na obradu osobnih podataka i u skladu s najboljom poslovnom praksom zaštite podataka, odnosno vršimo zakonitu, poštenu i transparentnu obradu.

Prikupljeni podaci obrađuju se samo u skladu sa svrhom za koju su podaci prikupljeni.

Prikupljamo i obrađujemo samo one podatke koji su nužni za postizanje svrhe obrade.

Posebna pozornost pridaje se točnosti prikupljenih podataka. Klijent ima pravo u svakom trenutku izvršiti uvid u podatke i ispraviti svoje podatke.

Podaci se obrađuju i pohranjuju samo onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje svrhe za koju su prikupljeni ili koliko zahtijevaju važeći propisi.

Sigurnosti osobnih podataka pridajemo najveću moguću pozornost.

PRAVA KLIJENTA

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka, klijent ima sljedeća prava:

  • pravo na pristup podacima
  • pravo na ispravak i brisanje
  • pravo na ograničenje obrade
  • pravo na prenosivost podataka
  • pravo na prigovor

NAČINI NA KOJE PRIKUPLJAMO VAŠE OSOBNE PODATKE

Podatke o našim klijentima prikupljamo na sljedeće načine:

– Prikupljanje podataka putem naše web stranice

– Prikupljanje podataka putem e-maila

– Prikupljanje podataka putem telefona

– Prikupljanje podataka putem društvenih mreža

– Suglasnost klijenta

VRSTA OSOBNIH PODATAKA KOJE PRIKUPLJAMO I ČUVAMO

Prikupljamo samo podatke koji su nužni u svrhu prikupljanja podataka i sukladno važećim zakonskim propisima.

Podaci koje prikupljamo:

– ime i prezime,

– adresa,

– broj telefona i/ili e-mail adresu za kontakt,

– OIB (osobni identifikacijski broj)

KORIŠTENJE PRIKUPLJENIH OSOBNIH PODATAKA

Osobne podatke prikupljamo u sljedeće svrhe:

– za izvršenje ugovora ili pripremu za izvršenje ugovora

– za informiranje klijenata o uslugama i proizvodima

– za interne potrebe

– u svrhu ispunjavanja zakonskih obveza

OTKRIVANJE OSOBNIH PODATAKA TREĆIM STRANAMA

Osobne podatke klijenta otkrivamo trećim stranama u sljedećim slučajevima:

– u svrhu izvršenja ugovora ili pripreme za sklapanje ugovora s klijentom

– kada je klijent dao privolu

– kada angažiramo podizvođače za obavljanje određenih poslova

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

U svrhu zaštite osobnih podataka naših klijenata koristimo se najboljom poslovnom praksom iz područja informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Kontinuirano prilagođavamo interne procese kako bismo postigli optimalnu razinu zaštite osobnih podataka. Koristimo se različitim organizacijskim mjerama i tehničkim sredstvima za zaštitu podataka korisnika od neovlaštenog pristupa, promjene, gubitka, krađe ili druge zlouporabe podataka.

Klijent svoja prava iz Opće uredbe o zaštiti podataka može ostvariti podnošenjem zahtjeva na e-mail adresu [email protected].

Politika privatnosti stupa na snagu i počinje se primjenjivati danom objave te je dostupna na web stranici. Klijenti će biti pravodobno obaviješteni objavom na web stranici o eventualnim izmjenama i dopunama ove Politike privatnosti.