Opći uvjeti poslovanja

Klijente upućujemo da se prije sklapanja Ugovora o najmu Kärcher Puzzi (dalje u tekstu: Ugovor) upoznaju s ovim Općim uvjetima poslovanja (dalje u tekstu: Opći uvjeti), te da iste redovito provjeravaju kako bi bili upoznati sa svim svojim pravima i obavezama.

Pristupanjem ovoj web stranici ili sklapanjem Ugovora smatra se da su Klijenti upoznati s ovim Općim uvjetima, da su s istima suglasni i da iste prihvaćaju u cijelosti.

Na ove Opće uvjete poslovanja primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača – Sklapanje ugovora izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu, te su sastavljeni u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o elektroničkoj trgovini, Zakonom o zaštiti osobnih podataka i Zakonom o obveznim odnosima te zajedno s podacima objavljenim na ovoj web stranici predstavljaju predugovornu obavijest u smislu članka 60. Zakona o zaštiti potrošača.

Dlab je ovlašten, bez prethodne najave mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta, ponudu usluga, izgled i funkcionalnost svojih web stranica i druge podatke i/ili sadržaj vezan uz web stranice, te će isti nakon izmijene biti dostupni na web stranicama u vlasništvu Dlab.

Naši klijenti mogu biti prave osobe i fizičke osobe (samo punoljetne osobe). Ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika. Dlab ne snosi nikakvu odgovornost za svako postupanje koje je protivno ovoj uputi.

 

Opći uvjeti poslovanja

 

1. Trajanje i računanje najma

Računanje trajanja najma traje započinje na dan kada je preuzet usisivač Kärcher Puzzi s pripadajućom opremom (dalje u tekstu: oprema) do dana kada je unajmljena oprema vraćena najmodavcu Dlab.

 

2. Naplata i plaćanje

Najam opreme se naplaćuje po važećem cjeniku koji je objavljen na ovoj web stranici najmodavca Dlab i dostupnom na uvid u poslovnim prostorijama najmodavca Dlab.
Cijena se može razlikovati od važećeg cjenika ako je između najmodavca Dlab i najmoprimca postignut drugačiji sporazum u pisanom obliku.

U slučaju kašnjenja s plaćanjem najmodavac Dlab zaračunava najmoprimcu zakonsku zateznu kamatu.

Prigovor na račun ili uslugu je moguć u roku od 10 (deset) dana od dana izdavanja usluge.

Ako je oprema vraćena unutar 24h naplaćuje se vrijeme najma za 1 (jedan) dan.

Za svako prekoračenje roka od početnih ili dodatnih 24h naplaćuje se novi dan korištenja opreme.

 

3. Dostava opreme i popravak

Najmodavac Dlab je dužan dostaviti funkcionalnu opremu u dogovoreno vrijeme najmoprimcu.

Najmoprimac je dužan po primitku opreme bez odgode provjeriti opremu te njenu funkcionalnost te ako postoji bilo kakav prigovor dužan je bez odgode upozoriti najmodavca. U tom slučaju najmodavac Dlab ima pravo zamijeniti opremu zamjenskom. najmoprimac je dužan vratiti opremu najmodavcu Dlab u potpunosti operativnu, čistu i bez oštećenja.

U slučaju povrata prljave opreme naplaćuje se dodatni dan najma opreme.

U slučaju povrata neoperativne ili djelomično oštećene opreme najmodavac Dlab ima pravo naplatiti naknadu proporcionalnu šteti u omjeru cijene nove opreme prema važećem cjeniku najmodavca Dlab.

Za potpuno nefunkcionalnu opremu najmodavac Dlab naplaćuje puni iznos nove opreme prema važećem maloprodajnom cjeniku.

Neispunjavanje tih uvjeta daje pravo najmodavcu Dlab naplatiti dodatnu naknadu sukladno važećem cjeniku od najmoprimca.

 

4. Korištenje opreme

Najmoprimac ne smije koristiti unajmljenu opremu na bilo koji drugi način ili za bilo koju drugu namjenu nego što je namijenjena.

Najmodavac Dlab je dužan poslati ili predati uz opremu upute za rukovanje opremom kojih se najmoprimac mora pridržavati.

Najmoprimac mora održavati opremu sukladno uputama za rukovanje i osigurati skladištenje u odgovarajućim uvjetima. Tijekom uporabe opreme najmoprimac mora osigurati da oprema nije korištena u neadekvatnim uvjetima (preniska ili visoka temperatura, izloženost padalinama ili previsokim elektromagnetskim zračenjima).

Najmoprimac ne smije vršiti nikakve modifikacije, popravke ili bilo kakve druge zahvate na unajmljenoj opremi.

Najmoprimac je odgovoran za sve štete nastale na opremi zbog nepridržavanja gore navedenih uvjeta ili krade, viših sila te neadekvatnih uvjeta.

Najmoprimcu je izričito zabranjeno davati u podzakup, najam, posudbu ili na bilo koji drugi način ustupiti, prodati ili prenijeti vlasništvo unajmljene opreme trećim osobama.

Najmodavac Dlab ima pravo napraviti nenajavljeni izvid unajmljene opreme te mora biti obaviješten o lokaciji korištenja opreme.

Najmodavac Dlab ima pravo naplatiti štetu na opremi u cijeni popravka iste ili kupnje nove po važećem cjeniku ako je došlo do štete zbog nepridržavanja gore navedenih uvjeta.

 

5. Ograničena odgovornost

Ako najmodavac Dlab ne može isporučiti dogovorenu opremu zbog djelovanja više sile (npr. krađa, prirodne katastrofe, štrajk, rata i sl.) isti nije odgovoran za bilo kakvu štetu najmoprimcu. Najmodavac Dlab je dužan o bilo kakvoj promjeni ili poteškoći u dostupnosti i/iIi isporuci opreme obavijestiti najmoprimca.

Najmoprimac je u potpunosti upoznat koju opremu uzima u najam, njene specifikacije, potrebne uvjete za rad te potrebna znanja.

Najmodavac Dlab nije odgovoran za materijalnu i nematerijalnu štetu, ozljede na radu, ekonomski gubitak ili bilo koji drugi negativni utjecaj proizašao iz korištenja iznajmljene opreme.

 

6. Odgovorna osoba

Najmoprimac može biti fizička ili pravna osoba te će joj kao takvoj biti izdani račun.

Ako je najmoprimac pravna osoba odgovornost za opremu mora preuzeti fizička osoba. U slučaju nemogućnosti naplate najma od strane pravne osobe, odgovorna osoba preuzima teret duga te će se od nje potraživati naplata. U trajanju najma postoji mogućnost promjene odgovorne osobe koja mora kod najmodavaca Dlab potpisati novi ugovor. Pritom već proteklo vrijeme najma će biti naplaćeno u cijelosti po dogovorenim uvjetima ili važećem cjeniku. U slučaju da je najmoprimac fizička osoba ta osoba je ujedno i odgovorna osoba. Najmoprimac je dužan osigurati da najmodavac Dlab ima uvijek relevantne kontakt podatke pravne i/iIi odgovorne osobe preko koje će se sva službena korespondencija izvršavati.

 

7. Zadržavanje opreme

Najmoprimac je dužan najmodavcu Dlab naznačiti okvirni rok korištenja opreme.

Ako najmoprimac ne vrati iznajmljenu opremu u dogovorenom roku i ako nije pismenim putem obavijestio najmodavca započinje teći rok od 2 (dva) dana u kojem najmoprimac ima priliku vratiti opremu. Ako najmoprimac vrati opremu u periodu od 2 (dva) dana nakon dogovorenog vremena povrata naplaćuje mu se regularna cijena po danu najma opreme.

Ako najmoprimac ne vrati opremu u periodu od 2 (dva) dana nakon dogovorenog roka najma smatra se da je najmoprimac zadržao opremu. U slučaju zadržavanja opreme najmoprimac je dužan platiti dogovoreni rok najma plus 2 dva) dana najma i cijenu nove opreme po važećem cjeniku. Zadržavanje opreme će biti fakturirano s dospijećem od 25 dana i dostavljeno na adresu najmoprimca i odgovorne osobe. Ako nakon 7 (sedam) dana od isteka dospijeća  fakture zadržavanje opreme nije plaćeno Najmodavac Dlab je ovlašten pokrenuti sudski postupak radi naplate potraživanja.

 

8. Prestanak ugovora

Ako ugovorom nije određen datum prestanka najma najmoprimac i najmodavac Dlab mogu raskinuti ugovor nakon slanjem pisane obavijesti jedan radni dan prije dana raskida. Ugovor s određenim datumom završetka najma opreme traje do naznačenog datuma ako nije prethodio raskid ugovora. Najmodavac Dlab zadržava mogućnost trenutnog raskida ugovora s najmoprimcem ako isti ne izvršava svoje obveze o redovnom plaćanju svojih obveza, postupanju s opremom u skladu s uputama ili drugim postupcima za koje najmodavac Dlab procijeni da bi mu mogli nanijeti štetu.

 

9. Ovrha

Najmoprimac prihvaća da će, ukoliko nije podmirio svoje obveze temeljem ugovora prema najmodavcu Dlab, najmodavac Dlab pokrenuti sudski postupak radi naplate potraživanja i nakon dogovorenog razdoblja najma sukladno ugovoru.

 

10. Rješavanje potrošačkih sporova

Na ove Opće uvjete i ugovore primjenjuje se hrvatsko pravo.

U slučaju nastanka spora najmodavac Dlab je voljan svaki spor riješiti mirnim putem sporazumno. Najmoprimac ima pravo koristiti mehanizme izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova pravom pokretanja postupka izvansudskog rješavanja spora podnošenjem prijave Sudu časti Hrvatske gospodarske Komore, i/ili podnošenjem prijedloga za mirenje Centru za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj Komori.

U slučaju sudskog postupka nadležan je stvarno nadležni sud u Rijeci.